شیر توپی توپیچ دسته گازی 11/2

36006

مشخصات فنی شیر توپی توپیچ دسته گازی 11/2