شیر توپی توپیچ دسته گازی 11/2

36006
مشخصات فنی

شیر توپی توپیچ دسته گازی 11/2