شیر توپی روپیچ دسته پروانه ای 1/2

36402
مشخصات فنی

شیر توپی روپیچ دسته پروانه ای 1/2