شیر توپی روپیچ دسته پروانه ای 3/4

36403

مشخصات فنی شیر توپی روپیچ دسته پروانه ای 3/4