شیر توپی روپیچ دسته پروانه ای 3/4

36403
مشخصات فنی

شیر توپی روپیچ دسته پروانه ای 3/4