شیر توپی روپیچ دسته پروانه ای 1

36404

مشخصات فنی شیر توپی روپیچ دسته پروانه ای 1