شیر توپی روپیچ دسته پروانه ای 1

36404
مشخصات فنی

شیر توپی روپیچ دسته پروانه ای 1