سر شلنگی شیر حیاطی 1/2

36603
مشخصات فنی

سر شلنگی شیر حیاطی 1/2