شیر تبدیل کوپلی 16*20

32402
مشخصات فنی

شیر تبدیل کوپلی 16*20