کلکتور شیر سر خود 16*1 - 9b

38009
2b تا 4b یکپارچه
موجود
کلکتور شیر سر خود

مشخصات فنی کلکتور شیر سر خود 16*1 - 9b