کلکتور شیر سر خود 16*1 - 10b

38010
2b تا 4b یکپارچه
موجود
کلکتور شیر سر خود
مشخصات فنی

کلکتور شیر سر خود 16*1 - 10b