کلکتور شیر سر خود 20*1 - 3b

38203
2b تا 4b یکپارچه
موجود
کلکتور شیر سر خود
مشخصات فنی

کلکتور شیر سر خود 20*1 - 3b