کلکتور شیر سر خود 20*1 - 6b

38206
2b تا 4b یکپارچه
موجود
کلکتور شیر سر خود
مشخصات فنی

کلکتور شیر سر خود 20*1 - 6b