کلکتور شیر سر خود 20*1 - 7b

38207
2b تا 4b یکپارچه
موجود
کلکتور شیر سر خود
مشخصات فنی

کلکتور شیر سر خود 20*1 - 7b