کلکتور شیر سر خود 20*1 - 10b

38210
2b تا 4b یکپارچه
موجود
کلکتور شیر سر خود
مشخصات فنی

کلکتور شیر سر خود 20*1 - 10b