در پوش روپیچ کلکتور 1.1/4با سوراخ هواگیری 1/8

33806
موجود
در پوش روپیچ کلکتور
مشخصات فنی

در پوش روپیچ کلکتور 1.1/4با سوراخ هواگیری 1/8