مهره 32 ایزوپایپ

A-02004
مشخصات فنی

مهره 32 ایزوپایپ