بست خاردار لوله 16

46302
مشخصات فنی

بست خاردار لوله 16