صفحه نصب تک 63mm

45102
مشخصات فنی

صفحه نصب تک 63mm