صفحه نصب شیر مخلوط 153mm

45103
مشخصات فنی

صفحه نصب شیر مخلوط 153mm