صفحه نصب زیر ظرفشویی 280mm

45104
مشخصات فنی

صفحه نصب زیر ظرفشویی 280mm