در پوش پایه بلند پلاستیکی قرمز 1/2

47003
مشخصات فنی

در پوش پایه بلند پلاستیکی قرمز 1/2