در پوش پایه بلند پلاستیکی آبی 3/4

47004
مشخصات فنی

در پوش پایه بلند پلاستیکی آبی 3/4