در پوش پایه بلند پلاستیکی آبی 3/4

47004

مشخصات فنی در پوش پایه بلند پلاستیکی آبی 3/4