تبدیل 20-32 رویال پایپ

220231
مشخصات فنی

تبدیل 20-32 رویال پایپ