تبدیل 32-40 رویال پایپ

220243
مشخصات فنی

تبدیل 32-40 رویال پایپ