تبدیل 20-50 رویال پایپ

220251
مشخصات فنی

تبدیل 20-50 رویال پایپ