تبدیل 50-63 رویال پایپ

220265
مشخصات فنی

تبدیل 50-63 رویال پایپ