تبدیل 32-75 رویال پایپ

220273
مشخصات فنی

تبدیل 32-75 رویال پایپ