زانو 90 درجه ساده 20 رویال پایپ

221020
مشخصات فنی

زانو 90 درجه ساده 20 رویال پایپ