زانو 90 درجه ساده 25 رویال پایپ

221025
مشخصات فنی

زانو 90 درجه ساده 25 رویال پایپ