زانو 90 درجه ساده 32 رویال پایپ

221032
مشخصات فنی

زانو 90 درجه ساده 32 رویال پایپ