زانو 90 درجه ساده 40 رویال پایپ

221040
مشخصات فنی

زانو 90 درجه ساده 40 رویال پایپ