زانو 90 درجه ساده 75 رویال پایپ

221075
مشخصات فنی

زانو 90 درجه ساده 75 رویال پایپ