زانو 90 درجه ساده 90 رویال پایپ

221090
مشخصات فنی

زانو 90 درجه ساده 90 رویال پایپ