زانو 90 درجه ساده 110 رویال پایپ

221110
مشخصات فنی

زانو 90 درجه ساده 110 رویال پایپ