زانو 45 درجه ساده 20 رویال پایپ

221220
مشخصات فنی

زانو 45 درجه ساده 20 رویال پایپ