زانو 45 درجه ساده 32 رویال پایپ

221232
مشخصات فنی

زانو 45 درجه ساده 32 رویال پایپ