زانو 45 درجه ساده 40 رویال پایپ

221240
مشخصات فنی

زانو 45 درجه ساده 40 رویال پایپ