زانو 45 درجه ساده 50 رویال پایپ

221250

مشخصات فنی زانو 45 درجه ساده 50 رویال پایپ