زانو 45 درجه ساده 63 رویال پایپ

221263
مشخصات فنی

زانو 45 درجه ساده 63 رویال پایپ