زانو 45 درجه ساده 75 رویال پایپ

221275
مشخصات فنی

زانو 45 درجه ساده 75 رویال پایپ