زانو چپقی 90 درجه 20 رویال پایپ

221420
مشخصات فنی

زانو چپقی 90 درجه 20 رویال پایپ