زانو چپقی 90 درجه 25 رویال پایپ

221425
مشخصات فنی

زانو چپقی 90 درجه 25 رویال پایپ