زانو چپقی 45 درجه 20 رویال پایپ

221520
مشخصات فنی

زانو چپقی 45 درجه 20 رویال پایپ