زانو چپقی 45 درجه 25 رویال پایپ

221525
مشخصات فنی

زانو چپقی 45 درجه 25 رویال پایپ