زانو چپقی 45 درجه 32 رویال پایپ

221532
مشخصات فنی

زانو چپقی 45 درجه 32 رویال پایپ