زانو تبدیل 20-25 رویال پایپ

221621
مشخصات فنی

زانو تبدیل 20-25 رویال پایپ