زانو تبدیل 25-32 رویال پایپ

221632
مشخصات فنی

زانو تبدیل 25-32 رویال پایپ