سه راه تبدیل 25-20-25 رویال پایپ

222212
مشخصات فنی

سه راه تبدیل 25-20-25 رویال پایپ