سه راه تبدیل 32-20-32 رویال پایپ

222313
مشخصات فنی

سه راه تبدیل 32-20-32 رویال پایپ