سه راه تبدیل 32-25-32 رویال پایپ

222323
مشخصات فنی

سه راه تبدیل 32-25-32 رویال پایپ