سه راه تبدیل 40-32-40 رویال پایپ

222434
مشخصات فنی

سه راه تبدیل 40-32-40 رویال پایپ