سه راه تبدیل 50-25-50 رویال پایپ

222525
مشخصات فنی

سه راه تبدیل 50-25-50 رویال پایپ